Zásady ochrany osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů

 

Collegium Marianum – Týnská škola s.r.o. (dále jen CM), se sídlem Vodičkova 700/32, 110 00 Praha 1; IČ: 25700359, DIČ: CZ25700359, kontaktní údaje: info@collegiummarianum.cz, tel.: +420 224 229 462, 731 448 346, vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka C 62365, zapsaná ke dni 12. října 1998, jako správce osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen GDPR) zpracovává osobní údaje za jednoznačně vymezeným účelem.

Akce pořádané CM jsou veřejnou kulturní službou, CM je tedy oprávněno shromažďovat a zpracovávat osobní údaje v souvislosti s touto činností také na základě oprávněného zájmu.

V některých situacích potřebujeme ke zpracování Vašich osobních údajů Váš souhlas.

Souhlas naopak nepotřebujeme, je-li právním základem zpracování Vašich osobních údajů náš oprávněný zájem, nebo potřebujeme-li vaše osobní údaje z důvodu plnění smlouvy nebo kvůli plnění povinností uložených zákonem nebo jiným právním předpisem. Vždy však máte právo na informace o zpracování osobních údajů a jeho účelu.

Pro všechny výše uvedené účely osobní údaje používáme po dobu nezbytně nutnou pro naplnění daného účelu.

Proti zpracováním realizovaným na základě našeho oprávněného zájmu máte právo uplatnit námitku. V některých případech se může prolínat oprávněný zájem a plnění povinností plynoucích ze smluvního vztahu.

Shromažďujeme osobní údaje sloužící k Vaší jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci (identifikační údaje), osobní údaje umožňující nám kontakt s Vámi (kontaktní údaje) a další informace související s našimi vztahy:

 • identifikační údaje, kterými se rozumí zejména titul, jméno a příjmení
 • kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s Vámi, zejména emailová adresa, telefonní číslo, adresa bydliště a jiné obdobné informace
 • platební údaje, kterými se rozumí obvykle číslo účtu, tento údaj zpracováváme pouze v odůvodněných případech (například z důvodu zasílání mzdy, honoráře či jiných obdobných plnění, k nimž nás zavazuje např. smluvní vztah).

Konkrétní rozsah Vašich shromažďovaných osobních údajů je vždy specifikován v konkrétním udělovaném souhlasu či informaci o zpracování osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme v případě zákonného zpracování po dobu stanovenou právními předpisy, v případě dobrovolného zpracování pak po dobu uvedenou v souhlasu.

Osobní údaje získáváme:
- přímo od Vás při nákupu vstupenek na koncerty;
- přímo od Vás při registraci na workshopy a semináře;
- přímo od Vás při přihlášení se k odebírání informací či služeb;
- od dalších subjektů, pokud jste k tomu dal/a svůj souhlas;
- z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí.
- od potenciálních zájemců o služby naší organizace v rámci marketingových akcí a kampaní.

Zasílání informací o pořádaných koncertech Letních slavností staré hudby, Barokních podvečerů a aktivitách souboru Collegium Marianum
Právním základem je náš oprávněný zájem poskytovat a nabízet kulturní služby a aktivity, které odpovídají Vašim potřebám, informovat Vás o naší činnosti.
Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu zpracování.
Můžete si však vyžádat, aby Vám informace zasílány nebyly.

Elektronické komunikační prostředky
Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookies jsou důležité, umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které Vám ulehčí další její používání.
Rozsah, v jakém jsou ukládány jednotlivé typy cookies, můžete ovlivnit především nastavením svého prohlížeče. Rovněž tak můžete dosavadní cookies, které jsou již umístěné v úložišti Vašeho koncového zařízení, odstranit.

Zásady zpracování osobních údajů

 • Zákonnost
  Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s platnými právními předpisy České republiky i EU a zejména v souladu s GDPR.
 • Souhlas osob, ke kterým se osobní údaje vztahují
  Osobní údaje zpracováváme pouze způsobem a v rozsahu, ke kterému jste nám udělili souhlas, je-li souhlas titulem zpracování, tedy je-li souhlas v daném případě ke zpracování nezbytný.
 • Minimalizace a omezení zpracování osobních údajů
  Osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu, ve kterém je to nezbytné pro dosažení účelu jejich zpracování, a po dobu ne delší, než je nezbytné pro dosažení účelu jejich zpracování.
 • Přesnost zpracovávaných osobních údajů
  Osobní údaje zpracováváme s důrazem na jejich přesnost za použití dostupných opatření, zpracováváme osobní údaje aktualizované.
 • Účelové omezení
  Osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a v souladu s tímto účelem.
 • Bezpečnost
  Osobní údaje zpracováváme způsobem, který zajišťuje jejich náležité zabezpečení, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zneužitím či poškozením.

Jaké osobní údaje a v jakém časovém rozmezí zpracováváme

CM shromažďuje a následně zpracovává osobní údaje
a) na základě zákona, při kterém je poskytnutí našich služeb vázáno na zpracování Vašich osobních údajů. Konkrétně se jedná o zpracování nezbytné pro:
- plnění uzavřené smlouvy,
- splnění naší právní povinnosti,
- hájení našeho oprávněného zájmu,
- splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu.

 1. b) na základě Vašeho souhlasu; souhlas se zpracováním můžete odmítnout anebo ho můžete kdykoliv odvolat.

Kdo Vaše osobní údaje zpracovává a kdo k nim má přístup

CM zpracovává Vaše osobní údaje jako správce. To znamená, že zaměstnanci CM stanovují shora vymezené účely, pro které Vaše osobní údaje shromažďují, určují prostředky zpracování a odpovídají za jejich řádné provedení a za ochranu Vašich osobních údajů.

Zaměstnanci CM zpracovávají osobní údaje pouze za stanoveným účelem, o kterém jste byli poučeni, anebo na základě Vašeho souhlasu.

K Vašim osobním údajům přistupují všichni zaměstnanci CM eticky a zachovávají o nich mlčenlivost a chrání Vaše osobní údaje před zneužitím.

Osobní údaje můžeme také sdílet, v nezbytném rozsahu a po dobu nezbytně nutnou, s pečlivě vybranými právnickými nebo fyzickými osobami, které nám nebo naším jménem poskytují služby nebo s námi úzce spolupracují – např. servisní společnosti provádějící v CM pravidelnou údržbu IT systému. Tyto subjekty jsou smluvními ustanoveními omezeny tak, aby nevyužívaly osobní údaje k jinému účelu než k poskytování služeb pro CM.

Práva subjektů údajů

Jako subjekt údajů máte:

 • právo požadovat od CM přístup ke svým osobním údajům (tj. máte právo získat od CM potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím vymezeným v čl. 15 GDPR),
 • právo na opravu (tj. máte právo na to, aby CM bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají, a rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení ve smyslu čl. 16 GDPR),
 • právo na výmaz (tj. máte právo na to, aby CM bez zbytečného odkladu vymazalo osobní údaje, které se Vás týkají, pokud je dán jeden z důvodů uvedených v čl. 17 GDPR),
 • právo na omezení zpracování (máte právo na to, aby CM omezilo zpracování Vašich osobních údajů v případech stanovených v čl. 18 GDPR),
 • právo na přenositelnost údajů (tj. máte právo získat své osobní údaje, které
  se Vás týkají, jež jste poskytl/a CM, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto své osobní údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případech uvedených v čl. 20 GDPR),
 • právo vznést námitku (tj. máte z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních podle čl. 21 GDPR),
 • právo kdykoliv odvolat souhlas (tj. pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na Vašem souhlasu uděleném CM podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, máte právo tento svůj souhlas kdykoliv odvolat, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním ve smyslu čl. 7 odst. 3 GDPR),
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu (tj. v případě pochybností o dodržování povinností CM jako správce osobních údajů souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz).