Collegium Vám hraje stále!

Podporujeme-umelce_2

Sledujte nás a objevujte svět barokní hudby v nových souvislostech!

Uvádíme zbrusu nová videa a nejpozoruhodnější kousky z diskografie Collegia Mariana.

Alessandro Scarlatti | Stabat Mater

Stabat Mater dolorosa,
juxta crucem lacrimosa,
dum pendebat Filius.

Cujus animam gementem,
contristantem et dolentem,
pertransivit gladius.

O quam tristis et afflicta
fuit illa benedicta
Mater Unigeniti!

Quis est homo, qui non fleret,
Christi Mater si videret
in tanto supplicio?

Quis non posset contristari,
piam Matrem contemplari
dolentem cum Filio?

Vidit suum dulcem natum
morientem desolatum,
dum emisit spiritum.

Pia Mater, fons amoris,
me sentire vim doloris
fac ut tecum lugeam.

Sancta Mater, istud agas,
crucifixi fige plagas,
cordi meo valide.

Fac ut ardeat cor meum
in amando Christum Deum,
ut sibi complaceam.

Tui Nati vulnerati,
tam dignati pro me pati,
poenas mecum divide.

Juxta crucem tecum stare,
te libenter sociare
in planctu desidero.

Fac ut portem Christi mortem,
passionis fac consortem,
et plagas recolere.

Fac me plagis vulnerari,
cruce hac inebriari
ob amorem Filii.

Inflammatus et accensus,
per te Virgo, sim defensus
in die judicii.

Fac me cruce custodiri
morte Christi praemuniri
confoveri gratia.

Quando corpus morietur
fac ut animae donetur
paradisi gloria. Amen.

Stála Matka uplakaná
pod křížem jak bolest samá,
v hořkých vzlycích pro Syna.

Její srdce Bohu dané,
truchlící a zbědované,
sedmerý meč protíná.

Žaluplná, zarmoucená,
nebem požehnaná žena,
Matka Boží, prostá vin.

Matko Boží, Matko naše,
kdo nad Tebou nezapláče,
když Tě vidí v mukách stát.

Vidět Ukřižovaného,
Tebe v slzách vedle něho,
nutí duši zaplakat.

Vidíš jeho teskné rány,
úzkost jeho umírání,
smrt, v níž zůstal strašně sám.

Matko Boží, lásku dej mi,
kéž je Tvůj a můj žal stejný,
kéž už sama netruchlíš.

Maria, do srdce mého
vtiskni rány Syna svého,
jeho kříž kéž je i můj.

Dej, ať patřím Kristu Bohu,
den ze dne ať více mohu
hořet láskou, být mu blíž.

On mé viny smýval svými
krvavými zraněními,
tento trest nám rozděluj.

Veď mě pod kříž svého Syna,
jenž svou náruč rozepíná,
s Tebou chci stát pod křížem.

Maria má, kéž Ty sama
dáš mi nést smrt Krista Pána,
přijmout ránu za ranou.

Kéž mě jeho rány zraní
a kéž opojení dá mi
jeho kříž a jeho krev.

Až před Božím soudem stanu,
přijď mi, Panno, na ochranu,
vzdal ode mne Boží hněv.

Ať jsem křížem podporován,
smrtí Krista upevňován,
a zahrnut milostí.

Po smrti pak mého těla,
dopřej, aby duše směla
vejít v ráje království. Amen.

Stabat Mater zkomponoval Alessandro Scarlatti v roce 1724 jako jedno ze svých posledních děl. Od úvodního, kontrapunkticky a harmonicky šokujícího Adagia až po závěrečné Amen se jedná o skladbu kompozičně mistrovskou, plastickou, pestrou a zároveň nesmírně hlubokou.

Na Velký pátek Vám přinášíme záznam této skladby, jak zazněla na Svatováclavském hudebním festivalu 25. 9. 2020 v kostele sv. Jana Nepomuckého v Ostravě – Staré Bělé.

Hana BLAŽÍKOVÁ | soprán
Markéta CUKROVÁ | alt

COLLEGIUM MARIANUM
Lenka TORGERSEN | koncertní mistr

Johann Sebastian Bach | Janovy pašije (Ich folge dir gleichfalls)

Tónina B dur bývá popisována jako „radostná, velkolepá, zábavná, skromná“, případně jako „čisté svědomí, veselá láska a naděje v lepší svět“. Není divu, že si právě ji vybral Johann Sebastian Bach pro sopránovou (!) árii, v níž Šimon Petr zprvu odvážně následuje zatčeného Ježíše do Kaifášova paláce, aby jej však – dříve, než kohout zakokrhá – třikrát zapřel.

Simona ŠATUROVÁ | soprán
Jana SEMERÁDOVÁ | flauto traverso
Jiřina DVOŘÁKOVÁ-MAREŠOVÁ | varhanní pozitiv

Ich folge dir gleichfalls
Mit freudigen Schritten
Und lasse dich nicht,
Mein Leben, mein Licht.
Befördre den Lauf
Und höre nicht auf,
Selbst an mir zu ziehen,
Zu schieben, zu bitten.

Následuji Tě kroky radostnými
a neopustím Tě,
můj životě, mé světlo.
Teď mi ukaž směr
a nepřestávej mne táhnout,
tlačit a volat.